Informacja o połączeniu Noble Funds TFI S.A. oraz Open Finance TFI S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło prawne połączenie spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Noble Funds TFI”) oraz spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Open Finance TFI”). Połączenie spółek odbyło się zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) to jest połączenie przez przejęcie, gdzie spółką przejmującą jest  Noble Funds TFI.

Spółka powstała w wyniku połączenia zarządzać będzie aktywami o łącznej wartości 8,05 mld złotych (stan na dzień połączenia). Proces połączenia jest uzasadniony zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjno-kosztowej. Dalszy rozwój Noble Funds TFI będzie opierał się o najlepsze praktyki i kompetencje połączonych spółek przyczyniając się do powstania bogatszej oferty funduszy dla klientów obu połączonych spółek.

Najważniejsze informacje dla Klientów:

W wyniku połączenia Noble Funds TFI wstąpiło w ogół praw i obowiązków Open Finance TFI a nazwa spółki po połączeniu jest zgodna z nazwą spółki przejmującej, czyli Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Po połączeniu prawnym nowym organem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Open Finance TFI zostało Noble Funds TFI.

W mocy pozostają wszystkie umowy zawarte z Uczestnikami funduszy utworzonych pod marką Open Finance. Uczestnicy nie muszą zatem zawierać nowych umów ani zmieniać dotychczasowych. Bez zmian pozostają numery rachunków do wpłat do Funduszy i Subfunduszy Open Finance jak również dostęp do zgromadzonych w Funduszach środków - w tym login i hasło do systemu internetowego. Aktualna sieć punktów dystrybucji Funduszy i Subfunduszy Open Finance znajduje się w zakładce dystrybutorzy.

W związku z połączeniem Noble Funds TFI z Open Finance TFI i wstąpieniem przez Noble Funds TFI w ogół praw i obowiązków Open Finance TFI, na Noble Funds TFI  przechodzą również wszelkie prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem zbiorów danych osobowych przez Open Finance TFI. Zebrane wcześniej przez Open Finance TFI oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych mają moc także w odniesieniu do przetwarzania tych danych przez Noble Funds TFI. Tym samym Noble Funds TFI stał się administratorem danych osobowych, w zakresie w jakim dotychczas był nim Open Finance TFI. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych nie ulega zmianie.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Noble Funds TFI jako administratora danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., dalej: „UODO”) a także – na zasadach określonych w przepisach UODO – żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Następny etap łączenia stanowi okres od połączenia prawnego do zakończenia połączenia operacyjnego. W tym okresie nastąpi stopniowe ujednolicenie funkcjonowania obu spółek, m.in. w zakresie dostępu do dokumentów funduszy inwestycyjnych  zarządzanych przez Noble Funds TFI znajdujących się na stronach internetowych, systemów transakcyjnych, tabel opłat i prowizji. 

Nr Infolinii dla uczestników Funduszy i Subfunduszy Open Finance:

+22 32 04 788 (pn - pt, 9:00 - 17:00)

PRZECZYTAJ TEŻ

Więcej
Informacja o połączeniu Noble Funds TFI S.A. oraz Open Finance TFI S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło prawne połączenie spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej:...

Więcej
Rynki w kwietniu

Komentarz miesięczny - podsumowanie kwietnia

Więcej
Rynki w marcu

Komentarz miesięczny – podsumowanie marca