DATA WYCENY
STOPA ZWROTU
do dnia 2019-04-10

FUNDUSZ

WYCENA

WYKRES

ZMIEŃ
KOLEJNOŚĆ

* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, a jedynie są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.

Prezentowane powyżej informacje dotyczą funduszy niepublicznych, certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie są przedmiotem publicznej oferty.

Wszelkie informacje publikowane na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.