Zastrzeżenia prawne

Korzystanie z serwisu internetowego opentfi.pl odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) i chroniona jest prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Towarzystwo posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Informacje i dane znajdujące się w serwisie internetowym są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy a dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani jako podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, doradztwa podatkowego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Jednakże skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. Prospekty informacyjne funduszy utworzonych przez Open Finance TFI S.A.* oraz Kluczowe informacje dla inwestora są dostępne na niniejszej stronie internetowej oraz u dystrybutorów jednostek uczestnictwa.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykami, a Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Przedstawione wyniki inwestycyjne funduszy są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym lub w warunkach emisji.

Prospekty informacyjne oraz statuty funduszy są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w jednostki uczestnictwa.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, oraz od pobranych opłat manipulacyjnych oraz od wysokości należnego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były rzetelne i wiarygodne, tym niemniej Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za braki lub niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn technicznych, niezależnych od Towarzystwa.

Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność do serwisów internetowych, do których na niniejszej stronie internetowej zamieszczone zostały stosowne odnośniki (linki).

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych poprzez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, w tym również na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych. Z przyczyn technicznych niezależnych od Towarzystwa dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.

*Z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło prawne połączenie spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oraz spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Połączenie spółek odbyło się zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) to jest połączenie przez przejęcie, gdzie spółką przejmującą jest Noble Funds TFI S.A. Po połączeniu prawnym nowym organem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Open Finance TFI zostało Noble Funds TFI S.A.